Subalterno

Inicio / Oposicións / Xunta de Galicia / Subalterno

Preparación Oposicións Subalterno da Xunta de Galicia

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Queres conseguir unha praza para traballar na Xunta de Galicia? En Excelentia Formación traballamos a diario para ofrecer unha ampla variedade de Cursos de preparación para Oposicións da Xunta de Galicia entre a que podemos destacar o plan de estudos para a preparación da oposición de Subalterno.

Na nosa Academia de Oposicións na Coruña ofrecemos todas as facilidades para que os nosos alumnos e alumnas consigan lograr as súas metas. Desta maneira os nosos profesores adaptarán as clases ás súas necesidades, horarios, frecuencia... Ademais, en Excelentia Formación ofrecemos a posibilidade de preparar as Oposicións de maneira presencial na nosa Academia ou a través dunha aula virtual.

Se queres conseguir a túa praza de Subalterno para a Xunta de Galicia non dubides en coñecer os requisitos solicitados e as funcións que desempeñarás unha vez que a consigas.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións que desempeña un subalterno da Xunta de Galicia

Ao subalterno da Xunta de Galicia correspóndenlle as funcións de información sobre a localización de locais, custodia, control, mantemento básico de material, mobiliario e instalacións, transporte, utilización de máquinas reprodutoras, fotocopiadoras, clasificación e repartición de correspondencia, traslado de documentos e material, entrega de notificacións e, en xeral, outras relacionadas coas anteriores.

En caso de prestar servizos en centros educativos, correspóndelles ademais a atención ao alumnado en relación coas funcións propias do corpo subalterno.

Así mesmo, ao persoal funcionario do corpo subalterno pódeselle atribuír funcións de traslado de mobiliario, vixilancia de locais, control das persoas que acceden ás oficinas ou aos centros públicos e a vixilancia e garda de bens públicos, cando estas non estean expresamente atribuídas a postos de traballo doutros corpos ou escalas dos centros onde prestan servizos.

Requisitos para presentarte á oposición de subalterno da Xunta de Galicia

  • Nacionalidade: Ser español/a ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados aos que, en virtude de tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, os cónxuxes dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito. Nas mesmas condicións poderán participar os seus descendentes e as/os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores da devandita idade dependentes.
  • Idade: Cumprir os dezaseis anos e non exceder a idade mínima de xubilación forzosa.
  • Capacitación: Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.
  • Habilitación: Non ser separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das administracións públicas nin estar inhabilitado/a para o desempeño de funcións públicas por sentenza firme. As persoas aspirantes de nacionalidade non española deberán acreditar non estar sometidas a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

Consultar información

Formación en liña

Posibilidade de formación en liña

Para adaptarnos ás necesidades de cada un dos nosos alumnos e alumnas desde Excelentia Formación ofrecemos a posibilidade de formación en liña.

Prazas limitadas

Ofertamos prazas limitadas

Dispoñemos de prazas limitadas para preparar Oposicións da Xunta de Galicia na Coruña, para así ofrecer unha atención integral e personalizada a cada alumno.

Horario Flexible

Ampla flexibilidade horaria

Grazas a todas as facilidades horarias que ofrecemos desde o noso centro, poderás preparar Oposicións da Xunta de Galicia de maneira moito máis cómoda.

Bolsas disponibles

Dispoñibilidade de bolsas

Contamos con diferentes bolsas dispoñibles, grazas ás cales poderás conseguir a formación que desexas coas mellores facilidades económicas.

Tes dúbidas? Contacta con Excelentia Formación

Se queres máis información sobre a preparación de Oposicións na nosa Academia non dubides en poñerche en contacto connosco. Informarémoste sobre os nosos plans de estudo. Esperámoste!

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.