Administrativo de Universidades

Inicio / Oposicións / Universidades / Administrativo

Preparación de Oposicións de Administrativo de Universidades

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Ofrecémosche a posibilidade de prepararche as oposicións de nivel C1 para Administrativo de Universidades. Se buscas unha academia de formación na que poidan adaptarche aos teus horarios non dubides en comezar connosco a preparación das oposicións.

Consegue a túa praza da man de Excelentia Formación!

Funcións dun Administrativo de Universidades

O persoal Administrativo das Universidades realizará tarefas administrativas, entre as que podemos destacar, por exemplo:

 • Xestión de matrículas
 • Tramitación de títulos
 • Consulta e configuración de expedientes académicos
 • Asuntos económicos
 • Traballos de arquivo
 • Rexistro
 • Atención ao público

Requisitos para presentarse ás Oposicións de Administrativo de Universidades (C1)

 • Ser español/a ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados aos que, en virtude de tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos en que esta está definida no Tratado constitutivo da Comunidade Europea. Tamén poderán participar o/a cónxuxe, descendentes e descendentes do/da cónxuxe, dos/as españois/ as e dos/as nacionais doutros estados membros da Unión Europea, se non estiveren separados/ as de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores desta idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación nos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España.
 • Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión da titulación esixida para o subgrupo C1 na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, ou en condicións de obtela na data en que finalice o prazo de presentación das solicitudes. No caso de que a persoa aspirante posúa unha titulación académica estranxeira para poder participar no proceso selectivo, deberá homologar previamente o título, de acordo co previsto na lexislación española. (Título de Bacharelato)
 • Non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións.
 • Non ser separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das administracións públicas nin estar inhabilitado/a para o desempeño de funcións públicas por sentenza firme. No caso de nacionais doutros Estados, non estar sometidos a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

Consultar información

Formación online

Cursos en liña

Ademais da alternativa de preparar as túas Oposicións na Coruña a través do noso centro formativo, en Excelentia Formación ofrecemos a opción de preparar Oposicións en liña.

Plazas limitadas

Límite de plazas

Os nosos Cursos de preparación de Oposicións para universidades na Coruña contan con un límite de prazas dispoñibles. Contacta agora e asegura a túa en Excelentia Formación!

Horario Flexible

Horarios adaptados

Dispoñemos de unha gran facilidade nos horarios dos nosos Cursos de Oposicións, grazas aos cales a preparación de Oposicións sexa unha actividade sumamente personalizada.

Becas disponibles

Contamos con bolsas

Outra das grandes facilidades que poderás gozar na nosa Academia de Oposicións na Coruña é o acceso a diferentes bolsas formativas, habilitadas para todos os alumnos do centro.

¡Convértete en Administrativo de Universidades!

En Excelentia Formación axudamosche a preparar as Oposicións de Auxiliar de Administrativo de Universidades. Nos adaptamos a ti e os teus horarios. Infórmate sobre os planes de estudio.

Contactar

Administrativo de Universidades

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.