P.S.X.

Inicio / Oposicións / Xunta de Galicia / P.S.X.

Preparación de Oposicións de P.S.X. para a Xunta de Galicia

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Estás a pensar en comezar a preparar unhas Oposicións? Se é así na nosa Academia de Formación na Coruña ofrecémosche axudámosche a cumprir os teus obxectivos ofrecéndoche a formación que necesitas para presentarche a unha praza de Persoal de Servizos Xerais da Xunta de Galicia (subgrupo C2).

Na nosa Academia de Formación contarás con profesores con gran experiencia no sector da docencia e cunha metodoloxía que che permitirá estudar unhas Oposicións tanto de maneira presencial na nosa academia como a través dun sistema de preparación en liña.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións que desempeña o Persoal de Servizos Xerais (P.S.X.) da Xunta de Galicia

Atópanse entre as funcións deste persoal da Xunta de Galicia a realización de tarefas administrativas e de apoio á xestión no centro, servizo ou unidade respectiva; a apertura e peche dos centros ou unidades; a distribución de comidas e limpeza de comedores; as tarefas de lavandería, mantemento e apoio ás funcións xerais, así como labores de recepción, portería, atención e información ás persoas usuarias, entre outras.

Requisitos para presentarche á Oposición de P.S.X. da Xunta de Galicia

 • Idade: ter cumpridos dezaseis anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Nacionalidade:
  • Ter a nacionalidade española.
  • Ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea.
  • Ser nacional dalgún Estado no que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/ as.
  • Tamén poderán ser admitidos, calquera que sexa a súa nacionalidade, os cónxuxes dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito. Nas mesmas condicións poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores da devandita idade dependentes.
 • Titulación académica: graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente.
 • Capacidade funcional: posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.Habilitación: non ser separado/a nin despedido/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder á mesma categoría profesional á cal se pertenza.

Consultar información

Formación en liña

Prepara as túas Oposicións en liña

Na actualidade contamos cun sistema que nos permite ofrecerche a formación necesaria para que prepares calquera tipo de Oposición de maneira en liña.

Prazas limitadas

Clases con prazas limitadas

Ofrecemos unha formación moi individualizada polo que os nosos cursos ou clases de preparación de Oposicións na Coruña teñen prazas limitadas.

Horario Flexible

Adaptamos os horarios a ti

Buscamos que todos os nosos alumnos e alumnas poidan preparar as Oposicións por iso contamos cun amplo horario que poderemos adaptar a ti.

Bolsas disponibles

Dispoñibilidade de bolsas

Contamos con diferentes bolsas dispoñibles, grazas ás cales poderás conseguir a formación que desexas coas mellores facilidades económicas.

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou che gustaría solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerche en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.