Auxiliar Administrativo de Universidades

Inicio / Oposicións / Universidades / Auxiliar Administrativo

Preparación de Oposicións de Auxiliar Administrativo de Universidades

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Buscas un traballo fixo? Desde Excelentia Formación convidámosche a preparar unhas oposicións a través das nosas clases e cursos personalizados. Dentro da variedade de cursos podemos destacar aqueles dedicados a preparar as Oposicións de Auxiliar Administrativo de Universidades.

Se tes dúbidas ponche en contacto co noso equipo, explicarémosche a metodoloxía coa que traballamos para que te animes a preparar unhas Oposicións connosco.

Funcións dun Auxiliar Administrativo de Universidades

Algunhas das funcións que corresponden ao Persoal Auxiliar Administrativo son a xestión de espazos e recursos, servizos administrativos académicos, asuntos económicos, rexistro de documentación e información e atención personalizada aos usuarios de forma presencial, telefónica e a través de correo electrónico ou taboleiro de anuncios.

Requisitos para preparar ás Oposicións de Auxiliar de Universidades (C2)

  • Posuír a nacionalidade española ou a dalgún Estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro nos termos previstos no artigo 52 da Lei de emprego de Galicia.
  • Cumprir os 16 anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
  • Estar en posesión do título de graduado/a en educación secundaria obrigatoria. As persoas aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro deberán acreditar que están en posesión da correspondente validación ou credencial que acredite, no seu caso, a homologación do título.Será requisito indispensable para o ingreso, ter acreditada a aptitude médica para o desempeño. Para estes efectos, a persoa aspirante declara ao facer a solicitude de participación no proceso selectivo, que nesa data posúe a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto e que non padece enfermidade física nin psíquica que lle impida realizar o traballo propio da escala á que se pretende incorporar.
  • Non ser condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidad sexual, que inclúe a agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por tráfico de seres humanos.
  • Non estar separado/a de servizo de calquera das administracións públicas en virtude de expediente disciplinario, nin estar inhabilitado/a por sentenza firme para o exercicio da función pública, nin sancionado/a con a suspensión do dereito de concorrer a probas selectivas.

Consultar información

Formación online

Cursos en liña

Ademais da alternativa de preparar as túas Oposicións na Coruña a través do noso centro formativo, en Excelentia Formación ofrecemos a opción de preparar Oposicións en liña.

Plazas limitadas

Límite de prazas

Os nosos Cursos de preparación de Oposicións para universidades na Coruña contan con un límite de prazas dispoñibles. Contacta agora e asegura a túa en Excelentia Formación!

Horario Flexible

Horarios adaptados

Dispoñemos de unha gran facilidade nos horarios dos nosos Cursos de Oposicións, grazas aos cales a preparación de Oposicións sexa unha actividade sumamente personalizada.

Becas disponibles

Contamos con bolsas

Outra das grandes facilidades que poderás gozar na nosa Academia de Oposicións na Coruña é o acceso a diferentes bolsas formativas, habilitadas para todos os alumnos do centro.

¡Convértete en Auxiliar de Universidades!

En Excelentia Formación axudamosche a preparar as Oposicións de Auxiliar de Universidades. Nos adaptamos a ti e os teus horarios. Infórmate sobre os planes de estudio.

Contactar

Oposiciones de Auxiliar de Universidades

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.