Auxiliar do Fogar/ Coidador

Inicio / Oposicións / Xunta de Galicia / Auxiliar do Fogar/ Coidador

Preparación Oposicións Auxiliar do Fogar/ Coidador da Xunta

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Queres conseguir a túa praza de Auxiliar do Fogar ou Coidador para A Xunta de Galicia? Se che gustaría conseguir unha praza fixa e aprobar a túa oposición non dubides en visitar a nosa Academia de Oposicións na Coruña, Excelentia Formación.

Ponte en contacto co noso equipo de profesores e orientadores e coñece o noso plan de estudos para preparar as Oposicións de Auxiliar ou Coidador da Xunta de Galicia.

Lembra que, na actualidade, ofrecémosche a posibilidade de preparar as Oposicións da Xunta de Galicia de maneira presencial na nosa Academia ou en liña a través dunha aula virtual.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións que desempeña un Auxiliar do Fogar/ Coidador da Xunta de Galicia

Trátase de profesionais da saúde que teñen facultades para realizar servizos complementarios da asistencia sanitaria naqueles aspectos que non sexan da competencia do persoal sanitario titulado. A tales efectos, ateranse ás instrucións que reciban do citado persoal e baixo a súa orientación.

Requisitos para presentarte á oposición de Auxiliar do Fogar/ Coidador da Xunta de Galicia

 • Nacionalidade:
  • Ter a nacionalidade española.
  • Ser nacional dalgún dos Estados membros da Unión Europea.
  • Ser nacional dalgún Estado en que, en virtude dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, sexa aplicable a libre circulación de traballadoras/é.
  • Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, os cónxuxes dos españois e dos nacionais doutros Estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito. Nas mesmas condicións poderán participar os seus descendentes e as/os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores da devandita idade dependentes.
 • Titulación: titulación requerida, estar en posesión ou en condición de obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente.
 • Capacidade funcional: non padecer enfermidades nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.
 • Habilitación: non ser separado/a nin despedido/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada. Non poderán participar no proceso selectivo as persoas que xa pertencen como persoal laboral fixo á categoría 003 do grupo IV do persoal laboral da Xunta de Galicia.

Consultar información

Formación en liña

Posibilidade de formación en liña

Para adaptarnos ás necesidades de cada un dos nosos alumnos e alumnas desde Excelentia Formación ofrecemos a posibilidade de formación en liña.

Prazas limitadas

Ofertamos prazas limitadas

Dispoñemos de prazas limitadas para preparar Oposicións da Xunta de Galicia na Coruña, para así ofrecer unha atención integral e personalizada a cada alumno.

Horario Flexible

Ampla flexibilidade horaria

Grazas a todas as facilidades horarias que ofrecemos desde o noso centro, poderás preparar Oposicións da Xunta de Galicia de maneira moito máis cómoda.

Bolsas disponibles

Dispoñibilidade de bolsas

Contamos con diferentes bolsas dispoñibles, grazas ás cales poderás conseguir a formación que desexas coas mellores facilidades económicas.

Coñece o plan de estudos de Excelentia Formación

Se queres máis información sobre o plan de estudos para a preparación de Oposicións para a Xunta de Galicia non dubides en poñerte en contacto co equipo de Excelentia Formación. Estaremos encantados de poder solucionar todas as túas dúbidas e axudarche a lograr todas as túas metas.

Contactar

Oposicións cuidador, auxiliar Xunta de Galicia

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.