Auxiliar de Servizos de Universidades

Inicio / Oposicións / Universidades / Auxiliar de Servizos

Preparación de Oposicións de Auxiliar de Servizos de Universidades

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Desde Excelentia Formación axudámosche a preparar unhas Oposicións para que poidas conseguir un posto de traballo fixo. Dentro da variedade de cursos que dispoñemos podemos destacar aquel destinado a preparar as Oposicións de Auxiliar de Servizos de Universidades.

Se queres máis información sobre este curso ou outros non dubides en poñerche en contacto cos nosos profesionais. Estaremos encantados de poder atenderche!

Funcións dun Auxiliar de Servizos de Universidades

Este persoal encárgase de garantir a apertura, vixilancia, coidado e peche dos edificios, así como o control de acceso de persoas. Tamén realizarán funcións de apoio ás tarefas administrativas propias da Unidade de destino, así como executar cuantos encargos encoméndenselles por razón do servizo, manexo de computadores a nivel usuario, recollida, entrega, manipulación e clasificación de documentación, correspondencia, servizo de mensaxería, paquetería, etc.

Requisitos para preparar ás Oposicións de Auxiliar de Servizos de Universidades (C2)

  • Ser español/a ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados aos que, en virtude de tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos en que esta está definida no Tratado constitutivo da Comunidade Europea. Tamén poderán participar o/a cónxuxe, descendentes e descendentes do/da cónxuxe, dos/as españois/ as e dos/as nacionais doutros estados membros da Unión Europea, se non estiveren separados/ as de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores desta idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación nos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España.
  • Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
  • Estar en posesión da titulación esixida para o subgrupo C2 na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, ou en condicións de obtela na data en que finalice o prazo de presentación das solicitudes. No caso de que a persoa aspirante posúa unha titulación académica estranxeira para poder participar no proceso selectivo, deberá homologar previamente o título, de acordo co previsto na lexislación española. ( Educación Secundaria Obrigatoria)
  • Non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións.
  • Non ser separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das administracións públicas nin estar inhabilitado/a para o desempeño de funcións públicas por sentenza firme. No caso de nacionais doutros Estados, non estar sometidos a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

Consultar información

Formación online

Posibilidade de formación en liña

Para adaptarnos ás necesidades de cada un dos nosos alumnos e alumnas desde Excelentia Formación ofrecemos a posibilidade de formación en liña.

Plazas limitadas

Ofertamos prazas limitadas

Dispoñemos de prazas limitadas para preparar Oposicións na Coruña, para así ofrecer unha atención integral e personalizada a cada alumno.

Horario Flexible

Ampla flexibilidade horaria

Grazas a todas as facilidades horarias que ofrecemos desde o noso centro, poderás preparar Oposicións de maneira moito máis cómoda.

Becas disponibles

Dispoñibilidade de bolsas

Contamos con diferentes bolsas dispoñibles, grazas ás cales poderás conseguir a formación que desexas coas mellores facilidades económicas.

¡Convértete en Auxiliar de Servizos de Universidades!

En Excelentia Formación axudamosche a preparar as Oposicións de Auxiliar de Servizos de Universidades. Nos adaptamos a ti e os teus horarios. Infórmate sobre os planes de estudio.

Contactar

Auxiliar de Servicios de Universidades

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.