Auxiliar Administrativo

Inicio / Oposicións / Estado / Auxiliar Administrativo

Preparación Oposicións de Auxiliar Administrativo

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Na nosa Academia de Oposicións na Coruña queremos axudarche a que saques a praza que queres para formar parte do Corpo de Auxiliar Administrativo Estatal.

Desde Excelentia Formación queremos axudarche a lograr o teu obxectivo. Ofrecémosche unha metodoloxía de calidade onde nos adaptamos ao alumno 100%.

É importante que coñezas os requisitos esixidos desde o Ministerio de Política Territorial e Función Pública para poder optar ao posto. Por iso, presentámoschos a continuación xunto con algunhas das funcións que desempeñarás na túa día a día.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións que desempeña un auxiliar administrativo na Administración do Estado

Como Auxiliar Administrativo realizarás funcións comúns ao exercicio da actividade administrativa, especialmente aquelas de carácter mecanográfico, de cálculo sinxelo, arquivo, rexistro e similares.

Dentro de todas as funcións podemos destacar aquelas referidas á tramitación de expedientes (gasto, contratos, persoal, certificados...); as de atención ao cidadán, ben sexa presencial ou telefónica; as de xestión de arquivos e documentación; gravación e mantemento de bases de datos, así como funcións de apoio ao resto de membros das unidades administrativas nas que presten servizo.

Requisitos para presentarte e a oposición de auxiliar administrativo da Administración da Estado

  • Nacionalidade: ter nacionalidade española ou nacionalidade dalgún dos demais Estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún Estado ao que lle sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
  • Idade: ter cumpridos 16 anos e non alcanzar a idade de xubilación.
  • Titulación: estar en posesión do Título de Graduado Escolar, Bacharelato Elemental, Ensino Secundario Obrigatorio- LOGSE, Formación Profesional de primeiro grao ou equivalente.
  • Capacidade: non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións (Os aspirantes que se presenten pola cota de reserva de discapacitados haberán de ter recoñecida a condición legal de discapacidade de grao igual ou superior ao 33%).
  • Habilitación:
    • - Non ser separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das Administracións Públicas, nin acharse inhabilitado para o exercicio de funcións públicas.
    • - Non pertencer ao mesmo corpo a cuxas probas selectivas preséntense.

Solicitar información

Prazas limitadas

Prazas limitadas

Nas clases de preparación de Oposicións que ofertamos en Excelentia Formación contamos con prazas limitadas polo que se queres comezar a preparar unhas Oposicións para o Estado non dubides en reservar a túa praza.

Horario Flexible

Horarios Flexibles

Queremos facilitar o estudo a todos os nosos alumnos ou alumnas por iso poñemos á túa disposición horarios flexibles que se adaptarán ás túas necesidades e ás túas esixencias.

Bolsas dispoñibles

Bolsas Dispoñibles

Dispoñemos de bolsas para o noso alumnado. Grazas a iso podemos facilitar o estudo a moitos dos nosos alumnos que na actualidade non contan cun posto de traballo.

Queres aprobar as Oposicións de Auxiliar Administrativo? Únete ao plan de Excelentia Formación!

Se queres máis información sobre o plan de formación para a preparación de Oposicións non dubides en poñerte en contacto co equipo de Excelentia Formación. Ofrecémoste clases personalizadas para que logres, en todo momento, alcanzar as metas que te propuxeras.

Contacto

Preparación de Oposicións para auxiliar administrativo

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.