Auxiliar Policía Local

Inicio / Oposicións / Seguridade / Auxiliar de Policía Local

Preparación oposicións de Auxiliar Policía Local

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Se queres formar parte do corpo de Policía Local non dubides en acudir á nosa academia de oposicións na Coruña e solicitar información sobre o noso plan de estudos para a preparación de oposicións de Auxiliar de Policía Local.

O mellor aval de Excelentia Formación son os resultados dos nosos alumnos e alumnas. Se o teu soño sempre foi formar parte do Corpo de Policía Local non dubides en informarte sobre o noso sistema de preparación de oposicións.

Contamos cun horario flexible e, ademais, dispoñemos de diferentes bolsas. Para adaptarnos ás necesidades do noso alumnado contamos tanto con preparación presencial como preparación de oposicións en liña.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións dun Auxiliar de Policía Local

Os Auxiliares de Policía Local realizan funcións de apoio e auxilio aos membros do corpo de Policía Local. Algúns exemplos de apoio serían protexer ás Autoridades das Corporacións Locais, e vixilancia ou custodia dos seus edificios e instalacións; Cooperar na resolución dos conflitos privados; A prestación de auxilio, nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade pública, participando, na forma prevista nas Leis, na execución dos plans de Protección Civil; Vixiar os espazos públicos e colaborar coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e coa Policía das Comunidades Autónomas na protección das manifestacións e o mantemento da orde en grandes concentracións humanas, cando sexan requiridos para iso; entre outras.

Requisitos para presentarte ás Oposicións de Auxiliar de Policía Local

  • Posuír a nacionalidade española.
  • Ter cumpridos os dezaoito anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima establecida no artigo 56.1. c) do Real decreto lexislativo 5/2015.
  • Ter unha estatura mínima de 1,65 metros para os homes e 1,60 metros para as mulleres.
  • Estar en posesión do título de bacharelato ou técnico. Así mesmo, estarase ao establecido na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria e de bacharelato regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación ou a credencial de recoñecemento do título a efectos profesionais.
  • Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B.
  • Non ser condenado/a por delito doloso nin separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada. Será aplicable, con todo, o beneficio da rehabilitación conforme ás normas penais e administrativas, que o/a aspirante deberá acreditar mediante o correspondente documento oficial.
  • Compromiso por escrito de portar armas durante o servizo e, no seu caso, chegar a utilizalas nos casos e circunstancias legalmente establecidos.
  • Posuír a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias dos corpos da policía local.

Consultar información

Formación en liña

Cursos en liña

Ademáis da alternativa de preparalas tuas Oposicións na Coruña a través do noso centro formativo, en Excelentia formación ofrecemos a opción de preparar as Oposicións en liña.

Prazas limitadas

Prazas limitadas

Os Cursos para preparar Oposicións para os Corpos de Seguridade dispoñibles na nosa Academia de Oposicións na Coruña contan con prazas limitadas. Solicita a túa!

Horario Flexible

Flexibilidade horaria

Adaptámonos o máximo posible aos horarios e requisitos de dispoñibilidade que nos expoñan os nosos alumnos, para así lograr unha preparación de Oposicións adaptada.

Bolsas dispoñibles

Dispoñibilidade de bolsas

Na Academia de Oposicións de Excelentia Formación poñemos ao alcance dos nosos estudantes diferentes alternativas en bolsas nos Cursos de preparación de Oposicións.

Convértete en Auxiliar de Policía Local!

En Excelentia Formación axudámosche a preparar as Oposicións de Auxiliar de Policía Local. Adaptámonos a ti e aos teus horarios. Infórmate sobre os nosos plans de estudo.

Contactar

Prepara Oposicións para o concello en Excelentia Formación, A Coruña.

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.