Pinche

Inicio / Oposicións / SERGAS / Pinche

Preparación Oposicións Pinche de Cociña do SERGAS

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Se es cociñeiro e queres formar parte do equipo do SERGAS non dubides en acudir a Excelentia Formación e comezar as túas clases de preparación das Oposicións de pinche de cociña.

Na nosa Academia de Oposicións na Coruña traballamos a diario para adaptarnos ás necesidades e esixencias de cada un dos nosos alumnos e alumnas. Desta maneira en Excelentia Formación adecuámonos, por exemplo, aos horarios ou a frecuencia de clases que nos soliciten.

Ofrecemos as nosas clases para preparar Oposicións do SERGAS tanto de maneira presencial na nosa Academia como en liña.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións que desempeña un pinche de cociña do SERGAS

O pinche de cociñeiro do SERGAS é un profesional axudante de cociñeiro que realiza as tarefas auxiliares que este lle encarga. Entre elas podemos destacar:

  • Preparación dos víveres para o seu condimento
  • Aceso e mantemento de fornos e fogares, así como a súa limpeza
  • Limpeza dos útiles de cociña e comedor; limpeza dos locais de cociña e anexos
  • As persoas destinadas en planta axudarán a servir a comida aos enfermos e persoal da institución con dereito a manutención; realizarán a limpeza dos útiles de cociña e comedor con destino nos oficios de planta e locais dos mesmos, tendo ao seu cargo o traslado de roupas que sexa preciso
  • Aseos de camas do persoal masculino ao servizo da institución

Requisitos para presentarte á oposición de pinche de cociña do SERGAS

  • Nacionalidade: Ter a nacionalidade española ou ser nacional dalgún dos demais Estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún Estado no que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as.
  • Idade: Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade de sesenta e cinco anos.
  • Capacitación: Posuír a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións que se deriven do correspondente nomeamento.
  • Habilitación: Non ser separado do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, no seu caso, para a correspondente profesión. No caso de nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a por sanción ou pena para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separado por sanción disciplinaria dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.
  • Titulación: Certificado de Escolaridade ou Programa de Cualificación Profesional inicial ou Graduado en ESO ou equivalente.

Consultar información

Formación en liña

Posibilidade de formación en liña

Para adaptarnos as necesidades de cada un dos nosos alumnos e alumnas dende Excelentia Formación ofrecemos a posibilidade de formación en liña.

Prazas limitadas

Límite de prazas

As clases de preparación de Oposicións que che ofrecemos en Excelentia Formación contan con prazas limitadas para garantir a mellor atención aos alumnos.

Horario Flexible

Facilidade horaria

Adaptamos os nosos horarios ás necesidades que se che presenten, para que isto non sexa un condicionamento á preparación das túas Oposicións.

Bolsas disponibles

Bolsas dispoñibles

Ademais das facilidades a nivel formativo que ofrecemos na nosa Academia de Oposicións na Coruña, dispoñemos de diferentes alternativas en bolsas.

Consegue a estabilidade laboral que buscas!

Se queres preparar as Oposicións de pinche de cociña do SERGAS non dubides en poñerche en contacto co equipo de Excelentia Formación. Ofrecemos un plan de estudos adaptado ás túas necesidades, con flexibilidade horaria e con posibilidade de estudar de maneira en liña.

Contactar

Prepara Oposiciones para el SERGAS en Excelentia Formación, A Coruña.

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.