Auxiliar de Bibliotecas en Universidades

Inicio / Oposicións / Universidades / Auxiliar de Bibliotecas

Preparación de Oposicións de Auxiliar de Bibliotecas en Universidades

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Estás a pensar en preparar este ano unhas Oposicións pero non sabes cales? En Excelentia Formación contamos con variedade de cursos para que atopes aquel que mellor se adapta a ti.

Dentro de todas as posibilidades que ofrecemos podemos destacar o curso para preparar as Oposicións de Auxiliar de Bibliotecas para Universidades (C2).

Funcións dun Auxiliar de Bibliotecas para Universidades

Encargarase de tarefas relacionadas coa atención de usuarios nas bibliotecas, préstamos e devolución de libros, tarefas de colocación e organización de material bibliográfico, mantemento da orde nas salas, entre outras.

Requisitos para preparar esta Oposición C2

  • Ser español/a ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados aos que, en virtude de tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos en que esta está definida no Tratado constitutivo da Comunidade Europea. Tamén poderán participar o/a cónxuxe, descendentes e descendentes do/da cónxuxe, dos/as españois/ as e dos/as nacionais doutros estados membros da Unión Europea, se non estiveren separados/ as de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores desta idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación nos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España.
  • Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.Estar en posesión da titulación esixida para o subgrupo C2 na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, ou en condicións de obtela na data en que finalice o prazo de presentación das solicitudes. No caso de que a persoa aspirante posúa unha titulación académica estranxeira para poder participar no proceso selectivo, deberá homologar previamente o título, de acordo co previsto na lexislación española. (Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente)
  • Non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións.
  • Non ser separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das administracións públicas nin estar inhabilitado/a para o desempeño de funcións públicas por sentenza firme. No caso de nacionais doutros Estados, non estar sometidos a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

Consultar información

Formación online

Posibilidade de formación en liña

Para adaptarnos ás necesidades de cada un dos nosos alumnos e alumnas desde Excelentia Formación ofrecemos a posibilidade de formación en liña.

Plazas limitadas

Límite de prazas

As clases de preparación de Oposicións que che ofrecemos en Excelentia Formación contan con prazas limitadas para garantir a mellor atención aos alumnos.

Horario Flexible

Facilidade horaria

Adaptamos os nosos horarios ás necesidades que se che presenten, para que isto non sexa un condicionamento á preparación das túas Oposicións.

Becas disponibles

Bolsas dispoñibles

Ademais das facilidades a nivel formativo que ofrecemos na nosa Academia de Oposicións na Coruña, dispoñemos de diferentes alternativas en bolsas.

¡Convértete en Auxiliar de Bibliotecas para Universidades!

En Excelentia Formación axudamosche a preparar as Oposicións de Auxiliar de Bibliotecas para Universidades. Nos adaptamos a ti e os teus horarios. Infórmate sobre os planes de estudio.

Contactar

Auxiliar de Bibliotecas para Universidades

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.