Auxiliar administrativo

Inicio / Oposicións / Xunta de Galicia / Auxiliar administrativo

Preparación Oposicións de Auxiliar Administrativo para a Xunta

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

En Excelentia Formación creamos dentro da nosa oferta de preparación de Oposicións un plan de estudos específico para preparar a oposición de auxiliar administrativo para a Xunta de Galicia. Grazas ao método de formación co que traballamos na nosa Academia de Oposicións na Coruña e á gran experiencia de todos os nosos profesores podemos certificar a calidade de cada un dos Cursos Formativos que ofrecemos.

Desde Excelentia Formación indicámosche as funcións do día a día dun auxiliar administrativo da Xunta de Galicia e os requisitos mínimos para acceder á praza.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións que desempeña un auxiliar administrativo para a Xunta de Galicia

Como Auxiliar administrativo na Xunta de Galicia realizarás diferentes tarefas entre as que podemos diferenciar:

 • Atención á público
 • Tramitación de expedientes
 • Mecanografado de documentos
 • Tarefas de cálculo
 • Traballos de carácter administrativo

Requisitos para presentarte a oposición de auxiliar administrativo para a Xunta de Galicia

 • Nacionalidade: posuír a nacionalidade española ou a dun Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.
 • Idade: cumprir os dezaseis anos de idade e non exceder da idade de xubilación forzosa legalmente vixente.
 • Titulación: estar en posesión ou en condición de obter o Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.
 • Capacidade: posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas (As persoas aspirantes que se presenten pola cota de reserva de discapacidade, terán que ter recoñecida a condición legal de persoa con discapacidade cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.)
 • Habilitación:
  • Non ser separado/a nin despedido/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas.
  • Non atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada.
  • Non poderán participar no proceso selectivo as persoas que xa pertencen ao corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma.

Consultar información

Formación en liña

Posibilidade de formación en liña

Para adaptarnos ás necesidades de cada un dos nosos alumnos e alumnas desde Excelentia Formación ofrecemos a posibilidade de formación en liña.

Prazas limitadas

Ofertamos prazas limitadas

Dispoñemos de prazas limitadas para preparar Oposicións da Xunta de Galicia na Coruña, para así ofrecer unha atención integral e personalizada a cada alumno.

Horario Flexible

Ampla flexibilidade horaria

Grazas a todas as facilidades horarias que ofrecemos desde o noso centro, poderás preparar Oposicións da Xunta de Galicia de maneira moito máis cómoda.

Bolsas disponibles

Dispoñibilidade de bolsas

Contamos con diferentes bolsas dispoñibles, grazas ás cales poderás conseguir a formación que desexas coas mellores facilidades económicas.

Queres conseguir a túa praza de Auxiliar Administrativo para a Xunta de Galicia?

Se queres asegurar o teu futuro laboral este é o momento. Ponte en contacto co equipo de Excelentia Formación, a túa Academia de Oposicións na Coruña, e solicita información sobre os plans de estudos para a preparación de Oposicións. Dentro de todos os plans de estudos podemos destacar, por exemplo, a preparación das Oposicións de auxiliar administrativo para a Xunta de Galicia.

Se queres conseguir a túa praza non dubides en unirche ao noso plan de estudos. Se tes dúbidas sobre os nosos plans de estudo pide asesoramento ao noso equipo de profesores e orientadores.

Contactar

Oposicións auxiliar administrativo Xunta de Galicia

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.