Institucións Penais

Inicio / Oposicións / Estado / Institucións Penais

Preparación de Oposicións para Institucións Penais

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Na nosa Academia de Oposicións na Coruña traballamos a diario para ofrecerlles aos nosos alumnos e alumnas unha formación totalmente individualizada para que consigan superar as súas probas e alcanzar o posto de traballo que queren.

Dentro de toda a oferta de Oposicións que incluímos no noso plan formativo atopamos a preparación de Oposicións para Institucións Penais cada vez máis demandadas entre as persoas que nos escollen como academia.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Requisitos para presentarte á oposición de Institucións Penais

Para ser admitido á realización das probas selectivas de ingreso no Corpo de Axudantes de Institucións Penais os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos:

 • Ter a nacionalidade española.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión do título de Bacharelato ou Técnico ou ter cumpridas as condicións para obtelo na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. Terase en conta o previsto na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, modificada por Orde EDU/520/2011, do 7 de marzo (BOE do 14 de marzo), pola que se establecen equivalencias cos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato regulados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberase acreditar estar en posesión da correspondente credencial de homologación. Este requisito non será de aplicación aos aspirantes que obtivesen o recoñecemento do súa cualificación profesional, no ámbito das profesións reguladas, ao amparo das disposicións de Dereito Comunitario.
 • Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas
 • Non ser condenado por delito doloso a penas privativas de liberdade maiores de tres anos, a menos que se obtivera a cancelación de antecedentes penais ou a rehabilitación.
 • Non ser separado, mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos Organismos Constitucionais ou Estatutarios das Comunidades Autónomas, nin acharse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso a Corpos ou Escalas de funcionarios, nin pertencer ao mesmo Corpo ou Escala ao que se presenta. No caso das probas limitadas ao acceso a unha Especialidade dun Corpo ou Escala, non ter previamente recoñecida a mesma.
 • Tamén poderán participar os aspirantes que teñan a condición de funcionarios de Organismos Internacionais, que posúan a nacionalidade española e a titulación esixida na convocatoria.

Todos os requisitos deberán posuírse no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e mantelos ata o momento da toma de posesión como funcionarios de carreira.

Funcións que desempeña un empregado de Institucións Penais

Algunhas das tarefas para desempeñar polos funcionarios de prisións son:

 • Manter a orde e a seguridade
 • Rexistro de celas
 • Patrullar os edificios
 • Supervisar aos reclusos
 • Tratar comportamentos difíciles

Solicitar información

Prazas limitadas

Prazas limitadas

Nas clases de preparación de Oposicións que ofertamos en Excelentia Formación contamos con prazas limitadas polo que se queres comezar a preparar unhas Oposicións para o Estado non dubides en reservar a túa praza.

Horario Flexible

Horarios Flexibles

Queremos facilitar o estudo a todos os nosos alumnos ou alumnas por iso poñemos á túa disposición horarios flexibles que se adaptarán ás túas necesidades e ás túas esixencias.

Bolsas dispoñibles

Bolsas Dispoñibles

Dispoñemos de bolsas para o noso alumnado. Grazas a iso podemos facilitar o estudo a moitos dos nosos alumnos que na actualidade non contan cun posto de traballo.

Contacta co equipo de Excelentia Formación

Axudámosche a planificar o teu futuro e a atopar a mellor saída laboral para ti! Se queres máis información sobre a nosa Academia de Oposicións na Coruña non dubides en poñerte en contacto. Lembra que ofrecemos tanto clases presenciais como a través da nosa aula virtual.

Contactar

Preparación de Oposiciones para instituciones-penitenciarias

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.