Administrativo

Inicio / Oposicións / Estado / Administrativo

Preparación de Oposicións de Administrativo

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

En Excelentia Formación ofrecerémosche a preparación necesaria para que te presentes, aprobes e consigas a praza que queres para formar parte do Corpo Xeral Administrativo da Administración do Estado.

A formación que ofrecemos como unha das mellores academias de Oposicións na Coruña é totalmente individualizada e baséase nas necesidades e esixencias de cada un dos nosos alumnos ou alumnas.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións que desempeña un administrativo na Administración do Estado

O Corpo de Administrativos da Administración Xeral do Estado desempeña tarefas de xestión administrativa e apoio de nivel intermedio, comúns á actuación da administración.

A súa actividade desempéñase fundamentalmente nas áreas de tramitación e ordenación dos procedementos administrativos, así como na xestión de reCursos humanos ou económico-financeiros, na actividade contractual, patrimonial ou de carácter subvencional.

Igualmente, estes funcionarios participan no desenvolvemento de políticas sectoriais cuxa competencia corresponda á Administración Xeral do Estado, entre as que destacan as políticas sociais, ambientais ou económicas.

Requisitos para presentarte a oposición de administrativo da Administración do Estado:

  • Nacionalidade: ter nacionalidade española ou nacionalidade dalgún dos demais Estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún Estado ao que lle sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
  • Idade: ter cumpridos 16 anos e non alcanzar a idade de xubilación.
  • Titulación: estar en posesión ou en condicións de obter na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes o título de Bacharelato ou Técnico.
  • Capacidade: non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións. Os aspirantes que se presenten pola cota de reserva de discapacitados haberán de ter recoñecida a condición legal de discapacidade de grao igual ou superior ao 33%.
  • Habilitación: non ser separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das Administracións Públicas, nin acharse inhabilitado para o exercicio de funcións públicas e non pertencer ao mesmo corpo a cuxas probas selectivas preséntense.

Solicitar información

Prazas limitadas

Prazas limitadas

Nas clases de preparación de Oposicións que ofertamos en Excelentia Formación contamos con prazas limitadas polo que se queres comezar a preparar unhas Oposicións para o Estado non dubides en reservar a túa praza.

Horario Flexible

Horarios Flexibles

Queremos facilitar o estudo a todos os nosos alumnos ou alumnas por iso poñemos á túa disposición horarios flexibles que se adaptarán ás túas necesidades e ás túas esixencias.

Bolsas dispoñibles

Bolsas Dispoñibles

Dispoñemos de bolsas para o noso alumnado. Grazas a iso podemos facilitar o estudo a moitos dos nosos alumnos que na actualidade non contan cun posto de traballo.

Academia especializada na preparación de Oposicións para a Administración do Estado

En Excelentia Formación especializámonos en ofrecer aos nosos alumnos e alumnas a preparación de Oposicións de maneira individualizada e personalizada.

Na nosa Academia de Oposicións ofrecemos todas as facilidades para que o alumnado poida aprobar as Oposicións ás que se presenta. É por iso que contamos con horarios flexibles e adaptámonos ás necesidades de cada un deles, ofrecendo unha formación totalmente personalizada.

O equipo de Excelentia Formación adaptámonos a ti para que logres todas as túas metas e consigas o posto de traballo co que sempre soñaches.

Más información

Preparación de Oposiciones para la administración del estado

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.