Garda Civil

Inicio / Oposicións / Seguridade / Garda Civil

Preparar Oposicións a Garda Civil

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Queres formar parte dos Corpos de Seguridade do Estado? Se o teu soño é converterte en Garda Civil desde Excelentia Formación axudámosche a conseguilo. Contacta co noso equipo de profesionais e comeza a preparar as Oposicións de Garda Civil connosco.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións dun membro da Garda Civil

Dentro da Garda Civil terás diversas especialidades ás que dedicarte, entre elas:

 • Seguridade cidadá
 • Violencia de xénero
 • Seguridade viaria
 • Criminalística
 • No mar
 • Orde público
 • Protección de edificios

Requisitos para presentarte ás Oposicións da Garda Civil

Os aspirantes deberán reunir, na data que finalice o prazo de admisión de instancias e manter durante o proceso selectivo e os períodos de formación, os seguintes requisitos:

 • Posuír a nacionalidade española.
 • Non estar privado dos dereitos civís.
 • Carecer de antecedentes penais.
 • Non acharse nalgún procedemento xudicial por delito doloso como procesado, investigado xudicialmente ou acusado con declaración de apertura de xuízo oral correspondente.
 • Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas nin acharse inhabilitado con carácter firme para o exercicio de funcións públicas.
 • Ter cumpridos 18 anos de idade no ano da convocatoria e non ter cumprida nin cumprir durante o ano da convocatoria a idade de 41 anos.
 • Posuír a aptitude psicofísica necesaria para cursar os respectivos plans de estudos, que será acreditada mediante a superación do recoñecemento e as probas que se determinen en cada convocatoria.
 • Cumprir algún dos requisitos seguintes, esixidos no Sistema Educativo Español para acceder aos ensinos conducentes a ciclos formativos de Formación Profesional de Grao Medio:
  • Superar os módulos obrigatorios dun programa de cualificación profesional inicial.
  • Superar o curso de formación específico para o acceso a ciclos de grao medio en centros públicos ou privados autorizados pola Administración educativa.
  • Superar a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior, ou a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
  • Estar en posesión dalgunha das titulacións contempladas no artigo 18 do Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo.
 • Non causar baixa nun centro docente polas razóns establecidas nos parágrafos c) e d) do artigo 71.2, da Lei 39/2007, do 19 de novembro, da Carreira Militar ou nos parágrafos d) e e), do artigo 48.1 da Lei 29/2014, do 28 de novembro.
 • Non causar baixa nun centro docente de formación para a incorporación á Escala de Cabos e Gardas da Garda Civil, por non superar, dentro dos prazos fixados, as probas e materias previstas nos plans de estudos correspondentes.
 • Non haberse resolvido o seu compromiso como militar de tropa e mariñeiría como consecuencia dun expediente de insuficiencia de facultades profesionais, por imposición de sanción disciplinaria extraordinaria de separación de servizo por aplicación da Lei Orgánica 8/1998, do 2 de decembro, ou pola imposición de sanción disciplinaria de resolución de compromiso, en aplicación da Lei Orgánica 8/2014, do 4 de decembro, de Réxime Disciplinario das Forzas Armadas.
 • Adquirir o compromiso de portar armas e, no seu caso, chegar a utilizalas, conforme aos principios básicos de actuación de congruencia, oportunidade e proporcionalidade na utilización dos medios ao seu alcance, que se prestará a través de declaración do solicitante.
 • Estar en posesión do permiso de condución da clase B.
 • Carecer de tatuaxes que conteñan expresións ou imaxes contrarias aos valores constitucionais, autoridades ou virtudes militares, que supoñan desodoro para o uniforme, que poidan atentar contra a disciplina ou a imaxe da Garda Civil en calquera das súas formas, que reflictan motivos obscenos ou inciten a discriminacións de tipo sexual, racial, étnico ou relixioso. Así mesmo, tampouco se permiten as tatuaxes, argolas, espigas e insercións, automutilacións ou similares que poidan ser visibles vestindo as diferentes modalidades dos uniformes de uso xeral do Corpo da Garda Civil.

Consultar información

Formación en liña

Cursos en liña

Ademáis da alternativa de preparalas tuas Oposicións na Coruña a través do noso centro formativo, en Excelentia formación ofrecemos a opción de preparar as Oposicións en liña.

Prazas limitadas

Prazas limitadas

Os Cursos para preparar Oposicións para os Corpos de Seguridade dispoñibles na nosa Academia de Oposicións na Coruña contan con prazas limitadas. Solicita a túa!

Horario Flexible

Flexibilidade horaria

Adaptámonos o máximo posible aos horarios e requisitos de dispoñibilidade que nos expoñan os nosos alumnos, para así lograr unha preparación de Oposicións adaptada.

Bolsas dispoñibles

Dispoñibilidade de bolsas

Na Academia de Oposicións de Excelentia Formación poñemos ao alcance dos nosos estudantes diferentes alternativas en bolsas nos Cursos de preparación de Oposicións.

Consegue a túa praza na Garda Civil!

Únete a Excelentia Formación e comeza a preparar as Oposicións a Garda Civil. Adaptámonos a ti e aos teus horarios para que logres alcanzar a túa meta.

Contactar

Prepara Oposicións para o concello en Excelentia Formación, A Coruña.

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

¡Suscríbete a nosa Newsletter!

Recibe info de OPES, convocatorias, prazas, fechas, consellos útiles...

Suscríbete